Πρόγραμμα διδασκαλίας κοινωνικής ιστορίας

  Οι κοινωνικές ιστορίες αναπτύχθηκαν από την Carol Gray με στόχο να υποστηριχθούν τα άτομα με αυτισμό ώστε να μπορούν να κατανοούν κοινωνικές καταστάσεις. Μια κοινωνική ιστορία γράφεται με την πρόθεση να παρέχει πληροφορίες και διδασκαλία στο τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι σε μια δεδομένη κατάσταση, τι σκέφτονται, τι αισθάνονται, την αλληλουχία των γεγονότων, την αναγνώριση σημαντικών κοινωνικών ερεθισμάτων και του νοήματος τους αλλά και το σενάριο του τι πρέπει να πει κάποιος ή να κάνει (τι – πότε – ποιος – γιατί) των κοινωνικών καταστάσεων (Attwood t., 2000).

  Σύμφωνα με την Carol Gray μια κοινωνική ιστορία είναι μια σύντομη ιστορία που έχει μια συγκεκριμένη μορφή και στοχεύει να περιγράφει με αντικειμενικό τρόπο μια κοινωνική κατάσταση, ένα άτομο, μια ικανότητα, ένα γεγονός ή μια έννοια. Κάθε κοινωνική ιστορία πρέπει να απευθύνεται και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ατόμου αλλά να μπορεί να είναι κατανοητή από τα παιδιά με αυτισμό αλλά και από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Gray, 2010, Μαυροπούλου, 2007).

  Στόχοι εκπαίδευσης :

  • Παροχή κοινωνικών πληροφοριών που είναι σαφείς και ακριβείς
  • Διαμόρφωση μιας ρουτίνας συμπεριφορών (σαν κανόνες)
  • Τήρηση της προβλεψιμότητας των κοινωνικών καταστάσεων
  • Προετοιμασία για δύσκολες καταστάσεις
  • Διδασκαλία νέων δεξιοτήτων
  • Πρόληψη αρνητικών αντιδράσεων

  Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού έχουν αδυναμία στην :

  • Κατανόηση των νοητικών καταστάσεων των άλλων («τύφλωση του νου»)
  • Επεξεργασία και εύρεση συνολικού νοήματος από διαφορετικές πληροφορίες που αφορούν ένα πλαίσιο (αδύναμη κεντρική συνοχή)