Πρώιμη Παρέμβαση

 Πρώιμη Παρέμβαση σημαίνει εντοπισμός και έγκαιρη στήριξη παιδιών που έχουν δυσκολίες. Η αποτελεσματική πρώιμη παρέμβαση  αφορά την πρόληψη των δυσκολιών ή την αντιμετώπισή τους προτού αυτές οι δυσκολίες επιδεινωθούν. Σχετίζεται µε το δικαίωμα που έχουν τα πολύ µμικρά παιδιά και οι οικογένειές τους να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Τα παιδιά που θα ωφεληθούν από την πρώιμη παρέμβαση είναι παιδιά με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (όπως σύνδρομο Down), αναπτυξιακή καθυστέρηση, καθυστέρηση λόγου, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και άλλες διαταραχές που ξεκινούν από τη γέννηση και έχουν διαγνωστεί από δημόσιο φορέα. Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού.

  Η ειδική παιδαγωγός Ελευθερία Μπογδάνη ασχολείται με τα εξής πεδία της ειδικής αγωγής:

 • Νοητική υστέρηση
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Γενετικά Σύνδρομα
 • Σοβαρές, πολλαπλές αναπηρίες
 • Ειδικού τύπου μαθησιακές δυσκολίες

 Ουσιαστικός ρόλος στο πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης είναι η εκπαίδευση των γονέων ούτως ώστε κατανοώντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες του παιδιού τους να μπορέσουν να το βοηθήσουν μέσα στη καθημερινή τους ζωή.

  Οι στόχοι που τίθενται εξατομικευμένα  είναι:

 • συνεργασία και επαφή / διαπροσωπικές σχέσεις
 • αποδοχή κανόνων και ορίων
 • ανοχή στη ματαίωση
 • προσοχή και συγκέντρωση
 • ανάπτυξη διαλόγου
 • χωροχρονικές έννοιες
 • προμαθηματικές έννοιες, διαδοχή, ,αντιστοίχιση, συγκρίσεις
 • ποσοτικές έννοιες, έννοιες μεγεθών
 • ταξινόμηση βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
 • προαναγνωστικές δεξιότητες, φωνολογική ενημερότητα
 • κατανόηση και διήγηση ιστορίας
 • λογική κρίση
 • προγραφικές δεξιότητες, ελεύθερο και δομημένο σχέδιο
 • ανάπτυξη συμβολικού παιχνιδιού
 • οργάνωση και αυτονομία στην ολοκλήρωση εργασιών
 • κοινωνικές δεξιότητες -προσαρμοστική συμπεριφορά